LIFE ReHABITA

LIFE ReHABITA – Addressing local energy poverty through the creation of energy renovation offices / Ublažavanje lokalnog energetskog siromaštva kroz otvaranje ureda za energetsku obnovu

 

Glavni cilj projekta

Glavni cilj LIFE ReHABITA projekta jest ublažavanje energetskog siromaštva poticanjem cjelovite energetske obnove energetski neučinkovitih domova ranjivih kućanstava u pilot područjima 5 država sudionica (Španjolska, Latvija, Bugarska, Rumunjska i Hrvatska).

Projekt se temelji na cjelovitom pristupu borbi protiv energetskog siromaštva na lokalnoj razini kroz obnovu energetski ranjivih kućanstava, informiranje lokalnih dionika i implementaciju mjera za povećanje učinaka intervencija.

Project information

The main goal of the LIFE ReHABITA project is to alleviate energy poverty by encouraging the complete energy renovation of energy-inefficient homes of vulnerable households in the pilot areas of 5 participating countries (Spain, Latvia, Bulgaria, Romania and Croatia).

The project is based on a comprehensive approach to the fight against energy poverty at the local level through the reconstruction of energy-vulnerable households, informing local stakeholders and implementing measures to increase the effects of interventions.

 

Specifični ciljevi projekta

 • Stvaranje lokalnih ureda za obnovu s ciljem povećanja energetske obnove kroz implementaciju postojećih rješenja  
 • Povezivanje lokalnih dionika u stvaranju plana energetske obnove kućanstava u pojedinim općinama u državama sudionicama 
 • Obnova najmanje 500 energetski ranjivih kućanstava u 5 općina u pojedinim državama sudionicama  
 • Jačanje kapaciteta lokalnih stručnjaka, ustanova socijalne skrbi, civilnog sektora te ostalih lokalnih dionika za prepoznavanja i implementaciju mjera za borbu protiv energetskog siromaštva

Project activities

 • Creation of local renovation offices with the aim of increasing energy renovation through the implementation of existing solutions
 • Connecting local stakeholders in the creation of a plan for the energy renovation of households in certain municipalities in the participating countries
 • Renovation of at least 500 energy-vulnerable households in 5 municipalities in certain participating states
 • Strengthening the capacity of local experts, social welfare institutions, the civil sector and other local stakeholders to identify and implement measures to combat energy poverty

 

Očekivani rezultati projekta

 • Izrada plana energetske obnove kućanstava za svaku državu sudionicu s ciljem borbe protiv energetskog siromaštva. 
 • Osnivanje 5 lokalnih ReHABITA ureda za borbu protiv energetskog siromaštva i informiranje javnosti o energetskom siromaštvu i energetskoj obnovi. 
 • Identifikacija ranjivog stanovništva u 5 općina u Španjolskoj, Latviji, Rumunjskog, Bugarskoj i Hrvatskoj, analiza razine energetskog siromaštva u identificiranim domaćinstvima te njihovo uključivanje u plan energetske obnove. 
 • Obnova najmanje 500 ranjivih kućanstva u suradnji s lokalnim javnim tijelima, građevinskim i financijskim sektorom te ostalim lokalnim dionicima.  
 • Izrada materijala te provedba radionica za javnost i civilni sektor s ciljem informiranja o smanjivanju energetske potražnje u kućanstvima i promocije projektnih ciljeva te provedba radionica s dionicima u građevinskom sektoru u svrhu opremljenosti za rad s ranjivim grupama. 
 • Replikacija projektnih aktivnosti u dodatnim općinama u državama sudionicama te jačanje njihovih resursa za borbu protiv energetskog siromaštva. 

Project outputs:

 • Expected results of the project
  Creation of a household energy renovation plan for each participating country with the aim of fighting energy poverty.
 • Establishment of 5 local ReHABITA offices to combat energy poverty and inform the public about energy poverty and energy renovation.
 • Identification of the vulnerable population in 5 municipalities in Spain, Latvia, Romania, Bulgaria and Croatia, analysis of the level of energy poverty in the identified households and their inclusion in the energy renovation plan.
 • Reconstruction of at least 500 vulnerable households in cooperation with local public bodies, the construction and financial sectors and other local stakeholders.
 • Creation of materials and implementation of workshops for the public and the civil sector with the aim of informing about reducing energy demand in households and promoting project goals, and implementation of workshops with stakeholders in the construction sector for the purpose of equipping them to work with vulnerable groups.
 • Replication of project activities in additional municipalities in the participating states and strengthening of their resources to combat energy poverty.

Uloga DOOR-a:

Partner na projektu

Ukupna vrijednost projekta:

1.851.537,46 eura

Udio DOOR-a u proračunu projekta:

8.616,23 eura

Sufinanciranje:

5%

Trajanje projekta:

48 mjeseci (01. rujna 2023. –  31. kolovoza 2027.)

Izvor financiranja:

Program LIFE, LIFE22-CET-LIFE ReHABITA

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Kontakt osoba:

Zvonimir Anić (zvonimir.anic@door.hr)

Anamari Majdandžić (anamari.majdandzic@door.hr)

Partneri na projektu:

 1. Grad Lorca – Španjolska 
 2. Suvilor – Španjolska 
 3. EuroVértice Consultores – Španjolska 
 4. Grad Saldus – Latvija 
 5. Ekodoma – Latvija 
 6. Grad Plovdiv – Bugarska 
 7. Energy Agency of Plovdiv – Bugarska 
 8. Grad Ploieşti – Rumunjska 
 9. AE3R Ploieşti-Prahova – Rumunjska   
 10. Grad Gospić – Hrvatska 
 11. Društvo za oblikovanje održivog razvoja, DOOR – Hrvatska 

Dokumenti i materijali / Documents and materials

D1.1. Data Management Plan (HR; ENG)

D1.2. Extract of the project data from the LIFE KPI Webtool (ENG)

D1.4. Technical progress report 

D2.1 Energy poverty assessment of the municipalities (ENG)

D2.4. Strategy for building the engagement of vulnerable citizens and supporting documents​ (HR; ENG)

D3.1. Creation of the ReHABITA offices (HR; ENG)

D4.2. Training materials for construction workers (HR; ENG)

D7.1. Dissemination and communication plan (ENG)

D7.3. Project partners’ websites updated with the project section (ENG

Partners

ENERGIZE

ENERGIZE

ENERGIZEENERGIZEGlavni cilj projekta: Informiranje javnost o mjerama energetske učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije koje se mogu...

Europski klimatski pakt

Europski klimatski pakt

Europski klimatski paktEuropski klimatski paktGlavni cilj projekta DOOR je nacionalni koordinator Europskog klimatskog pakta u Hrvatskoj. U toj...

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora