Klimatske promjene

Klimatske promjene kojima svjedočimo posljedica su povećanja koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi. Najvažniji staklenički plin je ugljični dioksid, a njegov najznačajniji izvor izgaranje fosilnih goriva – nafte, ugljena i plina. Znanstvenici smatraju da je za očuvanje planeta nužno ograničiti porast prosječne temperature na Zemlji na najviše 2°C. Da bismo to omogućili, moramo u potpunosti promijeniti način na koji proizvodimo i trošimo energiju!

 

Ovdje možete pratiti provedbu mjera iz Nacionalnih energetskih i klimatskih planova (NECP):

U tako bitnim društvenim promjenama nužno je sudjelovanje svih sektora i slojeva društva – od javnog sektora koji donosi ključne razvojne smjernice, provodi ih i vodi društvo vlastitim primjerom, preko poslovnog sektora koji na tržištu nudi robe i usluge potrebne za niskougljični razvoj, do civilnog sektora i svakog pojedinačnog građanina koji svojim svakodnevnim odlukama – navikama u stanovanju, prijevozu i korištenju usluga – uzrokuje emisije stakleničkih plinova i na taj način utječe na ukupne globalne emisije.
Zato se ovim područjem bavimo na sljedeće načine:

Poticanje hrvatskih građana na smanjenje vlastitog ugljičnog otiska

Da bismo građane potaknuli na smanjenje vlastitog ugljičnog otiska i pomogli im na tom putu, izrađujemo publikacije i organiziramo javna događanja putem kojih građane upoznajemo kako njihove osobne odluke utječe na potrošnju energije i pridružene emisije ugljičnog dioksida, što doprinosi vlastitom ugljičnom otisku i kako on doprinosi ukupnim emisijama stakleničkih plinova.

 

Zagovaranje i poticanje učinkovitih, transparentnih i uključivih javnih politika niskougljičnog razvoja

Javne politike je nužno donositi uz široko sudjelovanje svih zainteresiranih, jer se na taj način prikupljaju informacije o njihovim interesima, stavovima i prijedlozima, a ujedno se uočavaju slabosti i negativni učinci javnih politika koje je potrebno na vrijeme ukloniti.

Ukupno, na ovaj se način podiže razina razumijevanja i prihvaćanja ciljeva javnih politika! U tu svrhu DOOR radi istraživanja, modeliranja i analize te uz sudjelovanje svojih članova i drugih zainteresiranih dionika predlaže mjere niskougljičnog razvoja, na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.

Društvo se danas suočava s s globalnim izazovima klimatskih promjena i potrebom za održivim korištenjem prirodnih resursa  za proizvodnju energije. Energetika je ključna za industrijski, tržišni i društveni rast, no njezina proizvodnja i potrošnja predstavlja značajan pritisak na okoliš kroz onečišćenje zraka i voda, emisije stakleničkih plinova, degradaciju prirodnih staništa, stvaranje otpada i izljeva nafte.

Ekološki problemi i energetika usko su povezani te je gotovo nemoguće izbjeći utjecaj energetike na okoliš.

Kao odgovor na to nužna je zaštita okoliša, odnosno odgovorno upravljanje energijom i kružno gospodarstvo koje je usko  povezano s djelovanjem protiv globalno rastuće potrošnje energije i neodgovornog iscrpljivanja resursa. Općenito, ekološki problemi povećavaju se s korištenjem energije, a u kombinaciji s ograničenim izvorima energije, predstavljaju osnovni uzrok energetske krize.

DOOR svojim djelovanjem promiče uključivu energetsku tranziciju i klimatsku pravednost kroz dugoročne ciljeve razvoja niskougljičnog društva, promicanja energetske učinkovitosti, promicanja održivog korištenja obnovljivih izvora energije, demokratizacije korištenja obnovljivih izvora energije, prilagodbe klimatskim promjenama te promicanja tema iz područja uključive energetske tranzicije i klimatske pravednosti u javnom i medijskom prostoru.

Prilagodba klimatskim promjenama te obnovljivi izvori energije s naglaskom na energetske zajednice i obnovljive zajednice energije kao i osnaživanje građana na tržištu električne energije strateška su područja DOOR-ovog djelovanja.

Industrijska proizvodnja još uvijek koristi resurse koji imaju negativan utjecaj na okoliš, kao što su emisije CO₂ i zagađenje otpadom. Od svog početka djelovanja DOOR se bavi ublažavanjem uzroka klimatskih promjena kroz zagovaranje politika i poticanje mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Međutim održivi razvoj i opstanak društva, što potvrđuju europski i svjetski trendovi, nije moguć bez značajne prilagodbe klimatskim promjenama na svim razinama.

DOOR godinama radi na podizanju svijesti, edukaciji te aktivnostima usmjerenim na očuvanje okoliša:

  • 2007. godine objavili smo „Edukacijski kit za korištenje sunčeve energije“

  • 2009. godine u sklopu projekta AWERES dvije strukovne škole – u Labinu i Varaždinu – opskrbili smo opremom potrebnom za nastavu na području obnovljivih izvora energije – vjetroelektranom, sunčevom elektranom, sustavom za grijanje pomoću sunca te potrebnom mjernom opremom

  • 2012. godine napravili smo solarno mapiranje Trnskog

  • 2016. godine u sklopu projekta ENCRO objavili smo brošuru „GOSPODARENJE ENERGIJOM Primjeri dobre prakse“

  • 2014. godine u sklopu projekta CLICK – Povećanje razumijevanja klimatsko-energetske politike Europske unije i njenog utjecaja na svakodnevni život objavljena su pet video materijal kako bi se povećala vidljivost projekata financiranih iz EU sredstava koji se bave tematikom vezanom uz klimatske promjene

  • 2015. godine napravili smo solarno mapiranje Velike Gorice

  • 2016. godine objavili smo priručnik o gospodarenju otpadom “Potencijali otpada”

  • 2016. godini u sklopu projekta „Participativno upravljanje prirodnim resursima“ proveli smo istraživanja stavova građana Grada Velika Gorica o lokalnim politikama gospodarenja prirodnim resursima, transparentnosti lokalne uprave i otvorenosti za sudjelovanje građana te važnosti participativnog upravljanja javnim resursima. Isto istraživanje proveli smo i u 2017 godini

  • u 2017. godini kroz projekt AccESS radili smo na uklanjanja prepreka i pomaganja nacionalnim nevladinim organizacijama za zaštitu okoliša u sudjelovanju u Europskom standardizacijskom sustavu (ESS).

  • u 2017. godini u sklopu projekta „Moj okoliš, moja budućnost“ izradili smo program školskog volontiranja za okoliš, klimu i održivi razvoj u OŠ Stjepana Radića Brestovec Orehovički,

  • u 2018 godini u sklopu projekta „Škola za klimu“ izradili smo dva edukativna priručnika – “Priručnik za nastavnike” i Priručnik o klimatskim promjenama za srednje škole „KLIMA JE I NAŠ IZBOR!“.

  • 2018. godine DOOR je započeo svoj prvi projekt iz bioekonomije – FARM CIRCLE

  • u 2019. u sklopu projekta „Cyclurban – Biciklistički promet kao element politike ublažavanja klimatskih promjena“ izrađen je dokument “Analize i preporuke za razvoj biciklističkog prometa u Velikoj Gorici”

  • u 2020. godini kroz projekt RMPPI (Renewable Micro Power Plant Initiative) izrađene su preporuke donositeljima odluka u dokumentu „Obnovljivi izvori energije male instalirane snage u Hrvatskoj

  • 2021. godine kroz projekt Compete4SEACP izradili smo Akcijske planove održivog energetskog razvoja i prilagodbe na klimatske promjene za Zadar, Osijek, Veliku Goricu i Rijeku

  • u 2020. godini u sklopu projekta UNIFY: Spajanje EU na području klimatskih akcija izradili smo alat NECP Tracker – za praćenje provedbe trenutnih integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova – NECP u 10 država članica (Hrvatska, Češka, Danska, Estonija, Francuska, Njemačka, Poljska, Portugal, Slovenija i Španjolska):

  • 2021. godine DOOR je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja radio na uspostavljanju platforme za informiranje i edukaciju o prilagodbi klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj.

  • 2020. godine u sklopu projekta METAR do bolje klime i JEDRO uspostavljene su tematske mreže kapacitiranih OCD-a, JLS-a i znanstveno-istraživačkih institucija u Hrvatskoj koje će uključivanjem u sve faze razvoja javnih politika doprinijeti tranziciji u nisko-ugljično društvo adaptirano na klimatske promjene bez energetskog siromaštva s fokusom na  upravljanju vodama, gospodarenju otpadom i obnovljivim izvorima energije.

  • 2021. godine započeo je projekt Društvenim poslovanjem do bolje klime gdje DOOR radi unapređivanju svog poslovanja

  • u 2021. godini u sklopu projekta Adradapt objavljen je promotivni video o klimatskoj otpornosti jadranskih gradova i mjesta

  • u 2021. godini u sklopu projekta Climalt izrađena je igra „CLIMATE HERO“

  • 2022. godine objavili smo “Plan energetske neovisnosti Buševca”, dokument koji sadrži preporuke i mjere pomoću kojih naselje Buševec u narednih nekoliko desetljeća može postići energetsku neovisnost

  • 2022. godine izradili smo kalkulator za sunčane elektrane koji služi za procjenu isplativosti investicije u fotonaponski sustav

  • 2022. DOOR i Knjižnica Grada Zagreba proveli su program ekološke pismenosti „Što se to događa s klimom?“

Više o rezultatima DOOR-ovih projekata možete pronaći ovdje ili u našoj Knjižnici.

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora