Propisi

Europski i nacionalni zakoni, propisi, uredbe i direktive

Zakonodavstvo EU

 1. Uredba (EU) 2019/942 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o osnivanju Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora
 2. Uredba (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije
 3. Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1348/2014 оd 17. prosinca 2014. o izvješćivanju o podacima i provedbi članka 8. stavaka 2. i 6. Uredbe (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije
 4. Uredba (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu te stavljanju izvan snage Odluke br. 1364/2006/EZ i izmjeni uredaba (EZ) br. 713/2009, (EZ) br. 714/2009 i (EZ) br. 715/2009
 5. Direktiva (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora
 6. Direktiva 2012/27/Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ
 7. Direktiva (EU) 2018/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o izmjeni Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti
 8. Direktiva (EU) br. 2018/844 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada i Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti
 9. Uredba (EU) 2018/1999 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime, izmjeni uredaba (EZ) br. 663/2009 i (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 94/22/EZ, 98/70/EZ, 2009/31/EZ, 2009/73/EZ, 2010/31/EU, 2012/27/EU i 2013/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 2009/119/EZ i (EU) 2015/652 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća 
 10. Uredba Vijeća (EU) 2022/1854 od 6. listopada 2022. o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije
 11. Direktiva (EU) 2023/1791 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. rujna 2023. o energetskoj učinkovitosti i izmjeni Uredbe (EU) 2023/955 (preinaka)
 12. Uredba (EU) 2023/1804 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. rujna 2023. o uvođenju infrastrukture za alternativna goriva i stavljanju izvan snage Direktive 2014/94/EU
 13. Direktiva (EU) 2023/2413 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. listopada 2023. o izmjeni Direktive (EU) 2018/2001, Uredbe (EU) 2018/1999 i Direktive 98/70/EZ u pogledu promicanja energije iz obnovljivih izvora te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća (EU) 2015/652
Preuzeto s: https://www.hera.hr/hr/html/zakonodavstvo_eu.html

Nacionalno zakonodavstvo

 1. Zakon o energiji
  (Narodne novine, br. 120/12, 14/14, 102/15, 68/18 – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti) – neslužbeni pročišćeni tekst
 2. Zakon o tržištu električne energije
  (Narodne novine, br. 111/21, 83/23) neslužbeni pročišćeni tekst
 3. Zakon o tržištu plina
  (Narodne novine, br. 18/18, 23/20) – neslužbeni pročišćeni tekst
 4. Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin
  (Narodne novine, br. 57/18, 83/23)
 5. Zakon o tržištu toplinske energije
  (Narodne novine, br. 80/13, 14/14) – neslužbeni pročišćeni tekst
 6. Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata
  (Narodne novine, br. 19/14, 73/17, 96/19) – neslužbeni pročišćeni tekst
 7. Zakon o biogorivima za prijevoz
  (Narodne novine, br. 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14, 94/18, 52/21) – neslužbeni pročišćeni tekst
 8. Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti
  (Narodne novine, br. 120/12, 68/18) – neslužbeni pročišćeni tekst
 9. Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji
  (Narodne novine, br. 138/21, 83/23) – neslužbeni pročišćeni tekst
 10. Zakon o energetskoj učinkovitosti
  (Narodne novine, br. 127/14, 116/18, 25/20, 41/21) – neslužbeni pročišćeni tekst
 11. Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije
Ostali energetski propisi
 1. Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva
  (Narodne novine, br. 120/16, 63/22)
 2. Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu
  (Narodne novine, br. 25/20)
 3. Pravilnik o energetskoj bilanci
  (Narodne novine, br. 33/03)
 4. Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava
  (Narodne novine, br. 95/15, 31/22)
 5. Pravilnik o sustavu obveze energetske učinkovitosti
  (Narodne novine, br. 41/19)
 6. Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije
  (Narodne novine, br. 98/21, 30/22, 96/23)
 7. Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu
  (Narodne novine, br. 31/23, 74/23, 107/23, 122/23)
Preuzeto s: https://www.hera.hr/hr/html/zakoni.html
20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora