Bolje zgrade danas za bolje življenje sutra

30/08/2023

DOOR je, uz još 60-ak organizacija civilnog društva diljem Europe, supotpisnik inicijative Build Better Lives (eng. Izgradimo bolje živote). Cilj ove inicijative je promovirati potrebu za učinkovitijim zgradama stvaranjem sigurnijeg, zdravijeg i ugodnijeg okruženja u kojem mnogi od nas rade, igraju se i žive.

Revizija Direktive o energetskim svojstvima zgrada (EPBD) ključna je polazna točka koja može usmjeriti države članice EU-a prema razvoju okvira koji podržavaju holističke obnove zgrada koje kombiniraju izolaciju naših zgrada i ugradnju obnovljivih rješenja za grijanje.

Prijevod izjave inicijative možete vidjeti ispod, a originalnu verziju na engleskom jeziku na ovoj POVEZNICI.

„Mi – europsko civilno društvo, društvene, zdravstvene i ekološke nevladine organizacije, lokalne vlasti, sindikati i pokreti mladih pozivamo kreatore politike da osiguraju da europske zgrade budu temelj za uključivu, pravednu i pravednu energetsku tranziciju koja ljude stavlja u središte.

Zgrade su odgovorne za do 40% ukupne potrošnje energije u EU-u, a većina naših zgrada (75%) smatra se neučinkovitima, što znači da većina ljudi u EU-u živi u neprikladnim stanovima. Ipak, desetljećima nije bilo gotovo nikakvih napora prema uključivim i ambicioznim građevinskim politikama koje bi poduprle energetsku obnovu europskih zgrada. Ova politička neaktivnost koju su pokazali EU i nacionalni kreatori politike utjecala je na kućanstva diljem Europe koja sada osjećaju puni teret krize fosilnih goriva.

Trilema rastućih troškova energije, krize troškova života i izvanredne klimatske situacije stigla je pred naša vrata, s milijunima kućanstava koja moraju birati između prehrane ili grijanja. Učiniti naše domove i zgrade energetski učinkovitima i temeljiti se na obnovljivim izvorima energije odgovor je na ova pitanja jer može pomoći u smanjenju naše ovisnosti o opasnim, skupim i hlapljivim fosilnim gorivima, pomoći zaštititi ljude od energetskog siromaštva i poboljšati kvalitetu zraka u jeku borbe protiv klimatske krize.

Borba počinje s jakim političkim okvirom EU-a, zajedno s ulaganjima i resursima koji se mogu usmjeriti na aktiviranje relevantnih aktera na terenu koji mogu ostvariti tranziciju u našim zgradama. Stvaranjem energetski učinkovitijih domova štedimo energiju i novac, štiteći pravo na ugodno i zdravo životno okruženje za sve.

Kako bi se donijela društveno i okolišno snažna Direktiva o energetskim svojstvima zgrada, vjerujemo da:

– Je maksimizacija potencijala energetske učinkovitosti naših domova i zgrada putem ‘Sveobuhvatnog vala duboke obnove’ jedno od glavnih rješenja za trenutnu krizu cijena energije. Budući da smo pozvani da smanjimo potražnju za energijom i prestanemo koristiti fosilna goriva što je prije moguće, kombiniranje izolacijskih radova s ugradnjom sustava grijanja i hlađenja koji koriste obnovljive izvore energije omogućit će velike uštede energije i veće smanjenje emisija, dok će zgrade integrirati u energetski sustav, čime će se izvući najveći potencijal iz ulaganja;

– Je potrebno je provesti snažan i jasan regulatorni okvir s jednako jakim socijalnim jamstvima. Poboljšanje razine energetske učinkovitosti stambenih zgrada ključno je za postizanje pravedne i uključive tranzicije u naše zgrade. Uzimajući u obzir da je stambeni sektor vrlo raznolik, potrebno je osmisliti socijalnu zaštitu na nacionalnoj i lokalnoj razini zajedno s mjerama socijalnih olakšica. One trebaju zaštititi stanare i vlasnike kuća i osigurati pristup stambenim objektima svim stanovnicima te uzeti u obzir kombinaciju različitih tipova stanova prilikom izrade programa obnove.

– Aktiviranje i potpora nacionalnim i lokalnim akterima na terenu kroz odgovarajuće politike izgradnje EU-a može omogućiti mnoštvu dionika da se pripreme za izazove koji dolaze. S jasnim planom koji je kompatibilan s Pariškim sporazumom, mjerama podrške i provedbe, vladama, regionalnim i lokalnim samoupravama bit će omogućeno (i potrebno) pripremiti potrebnu energetsku infrastrukturu za uštedu energije i iskoristiti lokalne potencijale grijanja na obnovljive izvore. Izgradnja visoko energetski učinkovitih domova, postupno ukidanje sustava grijanja na fosilna goriva i poticanje zelenih radnih mjesta zahtijeva suradnju s organizacijama za borbu protiv siromaštva (pružateljima socijalnih usluga, nevladinim organizacijama i lokalnim zdravstvenim radnicima), energetskim zajednicama, sindikatima, industrijama i financijskim institucijama.

Dugoročna perspektiva može podržati i javne i privatne dionike u osmišljavanju potrebnih pokretača (javno i privatno financiranje i tehnička pomoć), poboljšanju radnih uvjeta i pružanju programa osposobljavanja kvalificiranih radnika. To će osigurati stvaranje dovoljnog broja izravnih radnih mjesta uz dovoljnu ponudu kvalificirane radne snage, s pristojnim radnim uvjetima i snažnom socijalnom zaštitom, za dekarbonizaciju naših zgrada na najinkluzivniji i ekološki najprihvatljiviji način.

Sada se, više nego ikad, donositelji odluka moraju pozabaviti vrtoglavim porastom računa za energiju, izazovima grijanja i hlađenja i prijetećom klimatskom krizom. Potreban nam je zakonodavni okvir koji daje prioritet najneučinkovitijim zgradama i koji uključuje financijsku potporu, tehničku pomoć i jaku socijalnu zaštitu jer socijalno pravedna i ambiciozna Direktiva o energetskim svojstvima zgrada znači ponudu boljih zgrada za bolje živote sutra.“ Više o inicijativi možete naći na ovoj POVEZNICI.

 

Objavljene su nove LIFE brošure

Objavljene su nove LIFE brošure

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je tri brošure o Programu LIFE namijenjene potencijalnim hrvatskim korisnicima i svima...

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora